مطلب وبلاگ

کاربرد ماساژ در تنظیم ریتم خواب و بیداری دانش آموزان با مشکلات دقت و تمرکز

پایان نامه ها

کاربرد ماساژ در تنظیم ریتم خواب و بیداری دانش آموزان با مشکلات دقت و تمرکز

درمان-بی-خوابی
کاربرد ماساژ در تنظیم ریتم خواب و بیداری

چکیده

کاربرد ماساژ:

  • اختلالات چرخه خواب و بیداري در كودكان از پدیده هاي بسیار شایع است ، كه اشکال شدید آن می تواند در عملکرد فرد و روابط خانوادگی او تاثیرات مخربی به جا گذارد.
  • عادات، كیفیت و كمیت نادرست خواب سلامت جسمی كودكی و نوجوانی و نیز فرآیند زندگی بزرگسالی را به مخاطره می اندازد.
  • عادات نامناسب و اختلال در چرخه خواب و بیداري حاصل از شرایط جسمی، روانی ، محیطی و ارثی است كه میزان خواب مطلوب را كاهش داده و سلامتی روانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
  • در صورتی كه اختلال خواب درمان نشود ، منجر به عوارضی نظیر اختلال در توجه و تمركز، حافظه، یادگیري و اختلالات رفتاري می شود.
تاثیرات ماساژ در تنظیم ریتم خواب و بیداری
تاثیرات ماساژ در تنظیم ریتم خواب و بیداری

ادامه:

یکی از روش هاي درمان غیر دارویی جهت اختلالات چرخه خواب و بیداري استفاده از ماساژ درمانی است اگر دقت كرده باشید گاهی وقت ها كه در بخشی از بدن احساس درد و ناراحتی می كنیم، ناخودآگاه آن نقطه را ماساژ می دهیم یا زمانی كه سردرد داریم، شروع به ماساژ شقیقه و پیشانی خود می كنیم. بنا بر عقیده چینی ها، ماساژ باعث بهبود انرژي حیات از طریق آزاد سازي واسطه ها و هورمون هاي عصبی (سروتونین و ملاتونین) شده و بنا بر این منجر به احساس خستگی كمتر، بهبود افسردگی ناشی از آن و بهبود اختلالات خواب و بیداري می شود.

  • پژوهش حاضر به منظور کاربرد ماساژ در تنظیم ریتم خواب و بیداری دانش آموزان با مشکلات دقت و تمرکز انجام شد.
  • روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایشی و گواه است.
  • جامعه آماری این پژوهش کلیه مدارس ابتدایی دولتی دخترانه منطقه 6 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 92-93 بودند.
  • در این بررسی ابتدا از 104 دانش آموز که به عنوان دانش آموزان بی دقت با عدم تمرکز که از طرف معلمین آنها معرفی شدند.
  • پس از نمره گذاری و محاسبه کارآیی آنها ، از بین دانش آموزان 26 نفر انتخاب شدندکه در دو گروه 13 نفری (گروه گواه 13 نفر،گروه آزمایش 13 نفر ) قرار گرفتند.
  • یافته ها نشان داد که کاربرد ماساژ همراه با موسیقی ریتم خواب و بیداری را تنظیم کرده و با افزایش دقت و تمرکز در دانش آموزان همراه بوده است.

منبع:

کایینی مقدم، زهرا. (1394). کاربرد ماساژ و موسیقی در تنظیم ریتم خواب و بیداری دانش آموزان با مشکلات دقت و تمرکز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

دانلود کامل مقاله

پاسخ دهید

error: !!کپی نه شرمندم