مطلب وبلاگ

تاثير ماساژ بازتابي کف پا بر استرس و درد ناشي از شيمي درماني در زنان مبتلا به سرطان

تاثير ماساژ بازتابي کف پا بر استرس و درد ناشي از شيمي درماني در زنان مبتلا به سرطان

 • ماساژ بازتابی کف پا
  تاثیرات ماساژ بازتابی کف پا
   تاثير ماساژ:
 • سرطان پستان و سرطان ژنیتال از شایعترین سرطان های زنان در قرن حاضر است.
 • یکی از درمان های اصلی سرطان شیمی درمانی است که خود عوارض زیادی در پی دارد.
 • دردهای مزمن بعد از شیمی درمانی بسیار رایج هستند.

ادامه:

 • تحقیقات نشان می دهند شیمی درمانی مشکلات روحی مانند اضطراب و استرس را برای بیمار به وجود می آورد.
 • و متاسفانه همین استرس بر عواملی مانند خواب، غذا و فعالیت بیماران تاثیر می گذارد و بهبودی بیماران را با مشکل مواجه می سازد.
 • اطلاعات موجود نشان می دهند که روش های دارویی به طور کامل استرس و درد بیماران سرطانی را تسکین نمی دهند.
 • امروزه درمان های مکمل که ارزان و انجام آنها راحت باشد در کنار درمان های دیگر پیشنهاد شده اند.
 • روش هایی همچون ماساژ که باعث ایجاد راحتی و تن آرامی، تصحیح اختلال در عملکرد فیزیکی و پاسخ های فیزیولوژیک و کاهش ترس همراه با نشانه های بیماری می شوند.
 • ماساژ موجب آرامش بیمار و حتی کاهش تهوع می شود.
 • رحیمی و همکاران در سال 1381 در بررسی تاثیر ماساژ پا بر احساس آرامش و شدت درد بیماران مبتلا سرطان، به این نتیجه دست یافتند که که ماساژ پا موجب افزایش احساس آرامش و کاهش تعداد ضربان قلب و شدت درد می شود.
 • ماساژ یک مداخله پرستاری است و امکان انجام آن برای همه افراد در هر طبقه ای وجود دارد می توان با به کارگیری آن از فواید آن بهره مند شد.

از آنجايي که هر يک از ارگان هاي بدن، يک منطقه بازتاب متناظر در کف پا دارند و ماساژ اين نقاط با استفاده از تکنيک هاي منحصر به فرد باعث افزايش جريان خون ارگان هاي مربوط به هر نقطه در پا مي شود، استفاده از ماساژ پا براي کاهش درد و استرس بيماران سرطانی اهميت دارد.

ماساژ کف پا
تاثير ماساژ بازتابي کف پا بر استرس

هدف این تحقیق:

 • از اینرو اين مطالعه با هدف بررسي تاثير ماساژ بازتابي کف پا بر استرس و درد نوروپاتيک ناشي از شيمي درماني در زنان مبتلا به سرطان پستان و ژنيتال انجام شد.

روش تحقيق:

 • اين مطالعه کارآزمايي باليني، بر روي 60 نفر زن مبتلا به سرطان پستان يا ژنيتال، در بيمارستان ايرانمهر بيرجند در سال 1396 انجام گرديد.
 • افراد مورد مطالعه به روش نمونه گيري تدريجي و در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه ماساژ بازتابي (30نفر) و گروه کنترل (30نفر) قرار گرفتند.
 • ماساژدرماني به مدت 2 هفته و هر روز دو بار (5 دقيقه صبح و 5 دقيقه عصر) انجام شد.

يافته ها:

 • ميانگين نمره استرس بعد از مداخله، در افراد گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل به طور معني داري کمتر بود؛ همچنين ميانگين نمره درد نوروپاتيک بعد از مداخله، در افراد گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل  به طور معني داري کمتر بود.

 نتيجه گيري:

 • ماساژ بازتابي کف پا به عنوان يک مداخله موثر پرستاري بي خطر و ارزان مي تواند باعث کاهش درد و استرس بيماران سرطاني شود و با توجه به سادگي وکم هزينه بودن، مي تواند به عنوان مکمل مناسبي در کنار ساير درمان ها و مراقبت هاي معمول توسط پرستاران استفاده شود.

منبع:

خزاعی، طیبه؛ رضایی، مجتبی، سبزاری، احمدرضا؛ حسینی، محمود.(1398).

تاثير ماساژ بازتابي کف پا بر استرس و درد نوروپاتيک ناشي از شيمي درماني در زنان مبتلا به سرطان پستان و ژنيتال.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(1): 12-4.

دانلود کامل مقاله

پاسخ دهید

error: !!کپی نه شرمندم